webmark solutions www.webmark-solutions.nl

The Web Expert. Improving your online awareness!

belangrijke informatie  ::  Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

Klant: De (rechts)persoon met wie Webmark Solutions een Overeenkomst heeft gesloten.
Diensten: De door Webmark Solutions te verlenen diensten zoals schriftelijk is overeengekomen.
Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Webmark Solutions en Klant op grond waarvan Webmark Solutions aan de Klant diensten verleent.
Website/website: De website van de klant onder beheer van Webmark Solutions.

2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten van Webmark Solutions. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk met Webmark Solutions zijn overeengekomen. Webmark Solutions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen.

3. Overeenkomst

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de opdracht door Webmark Solutions en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. Door het plaatsen van de opdracht aanvaardt de Klant deze voorwaarden. Webmark Solutions behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Alle aanbiedingen van Webmark Solutions zijn vrijblijvend. Indien Webmark Solutions de opdracht om onvoorziene reden niet kan uitvoeren, zal dit zo snel mogelijk naar de Klant gecommuniceerd worden. De Klant kan hiervoor geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumperiode van 24 maanden. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens een termijn van 12 maanden. Opzegging door de Klant dient uiterlijk 2 maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk plaats te vinden. Webmark Solutions heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen of te ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder rechterlijke tussenkomst met een opzegtermijn van een maand. De overeenkomst zal worden ontbonden indien de klant: overlijdt; onder curatele wordt gesteld; in staat van faillissement wordt verklaard; een verzoek tot surseance van betaling indient of er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn eigendommen.

5. Prijzen

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
Webmark Solutions is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Een tariefsverhoging geeft de Klant het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen 14 dagen nadat de tariefswijzing schriftelijk of per e-mail aan de Klant is bekendgemaakt.

6. Betaling & Levering

Betaling voor Webmark Solutions diensten vindt plaats per factuur. Indien de Klant na aanmelding gebruik maakt van betaalde supportdiensten, of na implementatie extra diensten afneemt, zullen deze conform de gekozen betaalwijze aan het begin van de eerstvolgende kalendermaand gefactureerd/geïncasseerd worden. De betalingstermijn voor betalingen per factuur is 14 dagen. Indien betaling na afloop van de betalingstermijn nog niet heeft plaatsgevonden is de Klant rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Het rentepercentage bedraagt 8% per (gedeelte) van een kalendermaand. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van klant. Indien betaling uitblijft na het versturen van een herinnering is Webmark Solutions gerechtigd de geleverde dienst (tijdelijk) te stoppen. De betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht.

Levertijden zijn vrijblijvend en worden per benadering aangegeven. Webmark Solutions is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit overschrijding van deze levertermijn. Als levermoment wordt beschouwd het moment waarop Webmark Solutions aan de klant per e-mail bevestigd dat de dienst is opgeleverd. De Klant is verplicht om de opgeleverde dienst binnen 2 werkdagen te controleren op eventuele tekortkomingen. Tekortkomingen dienen binnen 5 werkdagen per e-mail gemeld te worden. Tekortkomingen gemeld na 5 werkdagen vallen onder het afgesproken supportlevel (zie 11). Eventuele tekortkomingen ontslaan de Klant niet van betaling.

7. Eigendomsbepaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is en blijft de infrastructuur, programmatuur en onderliggende licenties eigendom van Webmark Solutions. Voor zover Webmark Solutions programmatuur aan klant verstrekt, is dat telkens in de vorm van licentie. Het is de Klant niet toegestaan om, op welke wijze dan ook, (delen van) de aan klant beschikbaar gestelde software te wijzigen, te kopiëren, uit te lenen cq. aan derden te verstrekken. De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, ontwerpen en rapporten, berusten ten allen tijde bij Webmark Solutions of haar toeleveranciers. Inhoud, grafische figuren, foto's geplaatst door de Klant in zijn webpage zijn en blijven eigendom van de Klant. De domeinnaam is en blijft eigendom van de Klant.

8. Gebruik

Klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van door Webmark Solutions aan hem opgeleverde website, uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden. Tevens is de Klant zelf verantwoordelijk voor gebruikte content op de website (teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal e.d.) en eventuele marketing- en advertentie campagnes die door Klant worden geïnitieerd ten behoeve van promotie en verkoop van producten of diensten van de Klant via de website. Webmark Solutions accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van de website, gegevens, content, marketing- en advertentie campagnes en resultaten in termen van online verkopen c.q. conversie, vindbaarheid en alle zaken daaraan gerelateerd.

Het is de klant niet toegestaan om de website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan:

  • de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal,
  • de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal
  • computervredebreuk (ook wel bekend als "hacken") via het internet of het systeem anderszinsvernieling,
  • beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen

De informatie die de klant op zijn website verspreidt dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf) regulerende instanties.

9. Toegang

Voor beheers en configuratiedoeleinden heeft Webmark Solutions altijd toegang tot het administratieve gedeelte van de website van de Klant. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de klant hier toestemming voor.

10. Aanpassingen

Indien de Klant dit wenst kunnen er aanpassingen gedaan worden in zijn website. Deze aanpassingen zullen gefactureerd worden tegen tarieven die staan in een per e-mail bevestigde offerte. De werkzaamheden voortvloeiend uit deze aanpassingen zullen uitgevoerd worden door Webmark Solutions of in zijn geheel, of deels uitbesteed worden aan derden. Voor de uitbesteding aan derden is geen toestemming vereist van de klant.

11. Aansprakelijkheid

Webmark Solutions draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de website. Bij systeemuitval of verbindingsuitval aan de kant van Webmark Solutions, zal adequaat gereageerd worden de storing te verhelpen. Indien in het onwaarschijnlijke geval de storing langer dan 24 uur duurt, heeft klant recht op een proportionele vergoeding voor de tijd dat de dienst niet geleverd kon worden, mits dit tijdig is gemeld aan Webmark Solutions. De schade zal berekend worden als 1/30ste van het door de Klant te betalen maandtarief. De vergoeding zal nimmer meer zijn dan het bedrag dat de Klant maandelijks aan Webmark Solutions betaalt. Webmark Solutions is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet bereikbaar zijn van de website of (deels) niet functioneren van de website.

Webmark Solutions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de website van klant (hacken). Webmark Solutions is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website en de site van de Klant. Webmark Solutions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de website door de Klant, of zijn klanten of derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn data. Bij verlies van data zal Webmark Solutions alles doen om klant te helpen om op basis van back-ups de data weer terug te zetten vanaf het laatste back-up moment. Webmark Solutions is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

12. Service

Bij de door Webmark Solutions geleverde dienst hoort support. Bij de aanmelding kiest de klant zelf zijn supportlevel. Afhankelijk van het supportlevel zullen voor verschillende vormen van support verschillende extra kosten in rekening worden gebracht. De support zal door Webmark Solutions geleverd worden zoals omschreven bij het afgenomen supportlevel.

13. Overmacht

Webmark Solutions is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen; waaronder een tekortkoming van externe hostingproviders en toeleveranciers van Webmark Solutions en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

14. Privacyverklaring en Algemene Verordering Gegegevensbescherming (AVG)

Webmark Solutions zal de gegevens van de Klant, alsmede de gegevens van de website van de Klant altijd uiterst zorgvuldig behandelen en nimmer aan derden verstrekken. Webmark Solutions is zich bewust van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) inzake het (eventueel) verwerken van persoonsgegevens. Indien er sprake is van verwerken van persoongegevens dan wordt een additionele verwerkersovereenkomst opgesteld met de Klant uit hoofde van de AVG. Alle partijen zullen zich houden aan de verplichtingen, waarbij Klant wordt aangemerkt als "verantwoordelijke", en Webmark Solutions wordt gekenmerkt als "bewerker" in het kader van de AVG.

Voor meer informatie over de privacyverklaring verwijst Webmark Solutions naar de privacy statement. Bij eventuele vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Webmark Solutions kan contact worden opgenomen met de functionaris gegevensbescherming (FG) per e-mail via support@webmark-solutions.nl.

15. Overig

Primaire communicatie methode is e-mail. De Klant zal een geldig en actief e-mailadres aan Webmark Solutions verstrekken. De Klant zal minstens éénmaal per dag de e-mailberichten van dit e-mailadres lezen. Het is de Klant niet toegestaan om de tekst en url "Powered by Webmark Solutions" zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te verwijderen. Webmark Solutions is gerechtigd om de site van de klant op te nemen in het klantenoverzicht op de site van Webmark Solutions.

16. Informatie

Webmark Solutions kan niet garanderen dat de informatie op de site juist of betrouwbaar is. Webmark Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die, direct of indirect, voortkomt uit het gebruik van de informatie op de site.

17. Wijzigingen

Webmark Solutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van website. Indien de Klant wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

18. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op iedere overeenkomst met Webmark Solutions is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele conflicten kunnen uitsluitend bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Laatste wijziging: 15/05/2018